GLKB statūti

GRĀCAS LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA

STATŪTI

1.nodaļa: NOSAUKUMS, ATRAŠANĀS VIETA UN DARBĪBAS JOMA

(1) Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „GRĀCAS LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA“.

(2) Tā atrodas Grācā un attīsta savu darbību Eiropā.

2.nodaļa: MĒRĶIS

Biedrība, kuras mērķis nav orientēts uz peļņu, izvirza sekojošus mērķus:
(1) Grācā un Stīrijā dzīvojošo latviešu svētku pasākumu organizēšana un latviešu kopienas attīstīšana.
(2) Latviešu valodas, tradīciju un latviešu pašapziņas kopšana, kā arī mērķtiecīga latviešu kultūras vērtību audzināšana bērnos.
(3) Latviešu nacionālo svētku organizēšana un valsts sabiedrisko un politisko pasākumu atbalstīšana Grācā un Stīrijā.
(4) Latvijas un Austrijas kultūras un sociālo sakaru veicināšana.
(5) Biedrības darbības plašākā nozīme ir kultūras vērtību kopšana, tā nav saistīta ne ar politiskām partijām, ne firmām.

3.nodaļa: LĪDZEKĻI BIEDRĪBAS MĒRĶA SASNIEGŠANAI

(1) Biedrības mērķa sasniegšanai lietojami 2. un 3. punktā minētie ideālie un materiālie līdzekļi.
(2) Par ideāliem līdzekļiem uzskatāmi:
a) sadarbība ar citām iestādēm Eiropā;
b) sadarbība ar Latvijas Republikas vēstniecību Austrijā;
c) ES projektu piesaistīšana;
d) mājas lapas izveide un uzturēšana, informatīvu rakstu izdošana;
e) personīgu kontaktu uzturēšana un viedokļu apmaiņa ar līdzīgus mērķus izvirzījušām biedrībām;
f) atbilstošas filmotēkas, videotēkas, kā arī audiotēkas un bibliotēkas izveide un uzturēšana.

(3) Par finansiāliem līdzekļiem uzskatāmi:
a) biedru naudas un ziedojumi;
b) privātpersonu un juridisko personu iemaksas biedrības finansēšanai;
c) pasākumi, režija, lietu un naudas ziedojumi, naudas vākšana un pabalsti.

4.nodaļa: BIEDRU STATUSA VEIDI

(1) Biedrības biedri dalās parastajos un goda biedros.
(2) Parastie biedri ir tie, kuri pilnībā piedalās biedrības darbā. Goda biedru nosaukumu piešķir par īpašiem nopelniem biedrības labā.

5.nodaļa: BIEDRU IESTĀŠANĀS

(1) Biedrībā var iestāties, iesniedzot rakstisku pieteikumu, jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kā arī juridiska persona, kura vēlās piedalīties biedrības mērķu realizēšanā.
(2) Valde pieņem lēmumu par biedru uzņemšanu divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniedzējs var personīgi piedalīties valdes sēdē par viņa uzņemšanu, bet viņu var uzņemt arī bez personīgas klātbūtnes. Valdes lēmums rakstveidā jāizsūta iesniedzējam ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas.
(3) Goda biedra nosaukumu piešķir pilnsapulce uz valdes iesnieguma pamata.

6.nodaļa: DALĪBAS IZBEIGŠANA

(1) Dalība izbeidzas ar brīvprātīgu izstāšanos un izslēgšanu, juridiskām personām pēc tiesību subjekta zaudēšanas vai līdz ar nāvi.
(2) Par izstāšanos valdei jāpaziņo rakstiski vismaz mēnesi iepriekš. Par pēdējo mēnesi ir jāmaksā biedru nauda. Laika termiņus nosaka pēc pasta zīmoga.
(3) Valde var biedru izslēgt pēc biedru naudas nemaksāšanas ilgāk kā sešus mēnešus, ja nav ņemti vērā divi rakstiski brīdinājumi ar maksāšanas termiņa pagarinājumiem. Pienākums nomaksāt nesamaksātās biedru naudas paliek spēkā.
(4) Valde var biedru izslēgt citu biedru tiesību rupjas pārkāpšanas dēļ, pret biedrības mērķi vērstas darbības, uzticēto uzdevumu ignorēšanas un negodīgas rīcības dēļ. Valde lemj par izslēgšanu savā sēdē un uzaicina biedru personīgi sniegt paskaidrojumus, bet viņa piedalīšanās nav obligāta lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums rakstveidā jāizsūta attiecīgajai personai ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas.
(5) Pēc dalības izbeigšanas iemaksātā biedru nauda netiek atgriezta.
(6) Goda biedra nosaukumu atsauc pilnsapulce uz valdes iesnieguma pamata.

7.nodaļa: BIEDRU TIESĪBAS

(1) Biedriem ir tiesības piedalīties visos biedrības pasākumos un lietot biedrības telpas. Balss tiesības pilnsapulcē ir visiem biedriem.
(2) Ne mazāk kā desmitā daļa biedru var valdei pieprasīt pilnsapulces sasaukšanu.
(3) Valdei katrā pilnsapulcē jāinformē biedri par biedrības darbību un finansiālo stāvokli. Ja ne mazāk kā desmitā daļa biedru, pamatojot iemeslus, pieprasa šādu informāciju arī citā laikā, valdei tā jāsniedz attiecīgajiem biedriem četru nedēļu laikā.
(4) Valdei jāinformē biedri par pārbaudīto gada bilanci. Ja tas notiek pilnsapulces laikā, jāpieaicina revidenti.

8.nodaļa: BIEDRU PIENĀKUMI

(1) Biedriem ir pienākums iespēju robežās atbalstīt biedrības intereses un atteikties no visa, kas varētu kaitēt biedrības autoritātei un mērķim.
(2) Viņiem jāievēro biedrības statūti un biedrības pārvaldes institūciju lēmumi.
(3) Biedriem ir pienākums precīzi noteiktajos laikos maksāt pilnsapulcē noteiktās biedru naudas.

9.nodaļa: BIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

(1) Biedrības pārvaldes institūcijas ir pilnsapulce, valde, revidenti un šķīrējtiesa.
(2) Nosauktās institūcijas veic savu darbu sabiedriskā kārtā.

10.nodaļa: PILNSAPULCE

(1) Pilnsapulce ir “biedru sapulce” 2002.gada Biedrību likuma izpratnē. Kārtējā pilnsapulce notiek vienu reizi gadā.
(2) Ārkārtas pilnsapulce notiek pēc

a) valdes vai kārtējās pilnsapulces lēmuma,
b) ne mazāk kā 10. daļas biedru rakstiska iesnieguma,
c) revidentu/ viena revidenta lēmuma,
d) tiesas uzaicināta kuratora lēmuma

četru nedēļu laikā.

(3) Uz kārtējo, kā arī uz ārkārtas pilnsapulci visi biedri jāuzaicina rakstiski (ar e-pastu) vismaz divas nedēļas pirms noteiktā datuma. Pilnsapulces datums jāpaziņo reizē ar darba kārtību. Pilnsapulci sasauc valde vai revidenti/ revidents, vai tiesas uzaicināts kurators.

(4) Iesniegumi pilnsapulcei jāiesniedz valdei rakstiski vai pa e-pastu vismaz trīs dienas pirms pilnsapulces izziņotā datuma.

(5) Spēkā esošus lēmumus var pieņemt tikai darba kārtībā, izņemot tos par ārkārtas pilnsapulces pieprasīšanu.

(6) Visiem biedriem ir tiesības piedalīties pilnsapulcē. Katram biedram ir viena balss. Balss tiesību nodošana citam biedram rakstiskas pilnvaras ceļā ir iespējama.

(7) Pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja ieradušies nemazāk kā 10. daļa biedru.

(8) Pilnsapulces vēlēšanas un lēmumu pieņemšana parasti notiek ar nodoto derīgo balsu vienkāršu vairākumu. Lēmumiem, ar kuriem tiek mainīts biedrības statūts vai izbeigta biedrības darbība, tomēr nepieciešams nodoto derīgo balsu divu trešdaļu kvalificēts vairākums.

(9) Pilnsapulci vada priekšsēdētājs/priekšsēdētāja, ja viņi nevar ierasties, tad vietnieks/vietniece. Ja arī viņš/viņa nevar ierasties, tad vada gados vecākais klāt esošais valdes loceklis.

11.nodaļa: PILNSAPULCES UZDEVUMI

Pilnsapulcei ir sekojoši uzdevumi:

(1) Lēmuma pieņemšana par ierosinājumu;
(2) Pārskata ziņojuma pieņemšana un apstiprināšana, gada bilances pieņemšana un apstiprināšana, pieaicinot revidentus;
(3) Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas un atcelšana;
(4) Juridisko darījumu apstiprināšana starp valdi un revidentiem;
(5) Valdes atslogošana;
(6) Biedru naudu apjoma noteikšana biedriem;
(7) Goda biedra nosaukuma piešķiršana un atcelšana;
(8) Lēmuma pieņemšana par izmaiņām statūtos un brīvprātīgu biedrības slēgšanu;
(9) Konsultēšana un lēmuma pieņemšana par citiem dienas kārtības jautājumiem.

12.nodaļa: VALDE

(1) Valde sastāv no 5 locekļiem, proti, priekšsēdētāja/priekšsēdētājas un vietnieka/vietnieces, sekrtetāra/sekretāres un vietnieka/vietnieces un kasiera/kasieres.
(2) Valdi ievēl pilnsapulce. Ja kāds no ievēlētajiem locekļiem aiziet, valdei ir tiesības viņa vietā iecelt citu ievēlamu locekli, par ko vēlāk nākamajā pilnsapulcē jāsaņem apstiprinājums. Ja valde bez savas iecelšanas papildināšanas vispār vai uz neparedzami ilgu laiku pārtrauc darboties, tad katram revidentam ir pienākums nekavējoties sasaukt ārkartas pilnsapulci ar mērķi no jauna ievēlēt valdi. Ja arī revidenti nebūtu spējīgi rīkoties, katram biedram, kurš redz šo nepieciešamību, nekavējoši jāpieprasa atbildīgajai tiesai uzaicināt kuratoru, kuram tūlīt jāsasauc ārkārtas pilnsapulce.
(3) Valdes darbības periods ir uz diviem gadiem, atkārtota ievēlēšana ir iespējama. Valdē katrs amats jāveic personīgi.
(4) Valdi rakstiski vai mutiski sasauc priekšsēdētājs/priekšsēdētāja, ja viņš/viņa nevar ierasties, tad viņa/viņas vietnieks/vietniece. Ja arī tas/tā nevar ierasties uz neparedzamu laiku, katrs cits valdes loceklis drīkst sasaukt valdi.
(5) Valde var pieņemt lēmumu, ja visi tās locekļi tika uzaicināti un vismaz trīs no viņiem ir ieradušies.
(6) Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu; vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja/priekšsēdētājas balss.
(7) Valdes sēdi vada priekšsēdētājs/priekšsēdētāja, ja viņš/viņa nevar ierasties, tad vada viņa/viņas vietnieks/vietniece. Ja arī viņš/viņa nevar ierasties, tad vadība jāuzņemas gados vecākajam klātesošajam valdes loceklim vai tam valdes loceklim, kura vadībai piekrīt vairākums pārējo valdes locekļu.
(8) Valdes locekļa darbība beidzas pēc termiņa beigšanās ar atstādināšanu un atkāpšanos vai pēc nāves.
(9) Pilnsapulce var katrā laikā atstādināt visu valdi vai atsevišķus tās locekļus. Atstādināšana stājas spēkā ar jaunās valdes, att.valdes locekļa pieprasīšanu.
(10) Valdes locekļi var katrā laikā rakstiski paskaidrot savu atkāpšanos. Atkāpšanās paskaidrojums jāadresē valdei, visas valdes atkāpšanās gadījumā-pilnsapulcei. Atkāpšanās stājas spēkā tikai ar nakamā locekļa vēlēšanām, att. iecelšanu.

13.nodaļa: VALDES UZDEVUMI

Valdes uzdevums ir biedrības vadība. Tā ir „vadošā institūcija“ pēc 2002. gada Biedrību likuma. Tai jāpilda visi uzdevumi, kuri statūtos nav uzdoti citai pārvaldes institūcijai. Tās darbībā it sevišķi iekļautas sekojošas lietas:

(1) Biedrības prasībām atbilstošas rēķinvedības izveide ar tekošo ieņēmumu/izdevumu uzskaiti un īpašumu saraksta vešana kā minimālā prasība;
(2) Gada budžeta projekta, atskaites ziņojuma un gada bilances sastādīšana;
(3) Pilnsapulces sagatavošana un sasaukšana šajos statūtos 9. nodaļas 1. un 2. punktā apakšpunktos a-c paredzētajos gadījumos;
(4) Biedrības biedru informēšana par biedrības darbu, biedrības finansiālo stāvokli un pārbaudīto gada bilanci;
(5) Biedrības īpašuma pārvaldīšana;
(6) Biedru uzņemšana un izslēgšana;
(7) Darbinieku pieņemšana darbā biedrībā un atbrīvošana.

14.nodaļa: ATSEVIŠĶU VALDES LOCEKĻU ĪPAŠIE PIENĀKUMI

(1) Valdes priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vada biedrības tekošos darījumus. Sekretārs/sekretāre atbalsta priekšsēdētāju biedrības darījumu vadīšanā.
(2) Priekšsēdētājs/priekšsēdētāja un vietnieks/vietniece pārstāv biedrību ārējos sakaros ar vienādām tiesībām. Biedrības rakstisko dokumentu derīgumam nepieciešami priekšsēdētāja/priekšsēdētājas un sekretāra/sekretāres paraksti, naudas darījumos (īpašuma dispozīcijām) priekšsēdētāja/priekšsēdētājas un kasiera/kasieres paraksti. Juridiskajiem darījumiem starp valdes locekļiem un biedrību nepieciešama kāda cita valdes locekļa piekrišana.
(3) Juridiskas pilnvaras pārstāvēt biedrību ārējos sakaros, att.tās vārdā parakstīties, var izsniegt vienīgi 2.punktā nosauktie valdes locekļi.
(4) Kavēšanās gadījumā priekšsēdētājam/priekšsēdētājai ir tiesības patstāvīgi uz savu atbildību dot rīkojumus par lietām, kas ir pilnsapulces vai valdes kompetencē; iekšējās attiecībās tos tomēr vēlāk vajag apstiprināt pilnsapulcē vai atbildīgajā valdes institūcijā.
(5) Priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vada pilnsapulces un valdes sēdes.
(6) Sekretārs/sekretāre protokolē pilnsapulcēs un valdes sēdēs.
(7) Kasieris/kasiere ir atbildīgs/-a par biedrības naudas turēšanu atbilstoši noteikumiem.
(8) Neierašanās gadījumā priekšsēdētāja/priekšsēdētājas, sekretāra/sekretāres vietā stājas viņu vietnieki, kasiera/kasieres vietā stājas sekretārs/sekretāre.

15.nodaļa: REVIDENTI

(1) Pilnsapulcē ievēl divus revidentus uz diviem gadiem. Atkārtota ievēlēšana ir iespējama. Revidenti nedrīkst būt nevienā biedrības institūcijā – izņemot pilnsapulci – viņu darbības priekšmets ir pārbaude.
(2) Revidentu pienākums ir tekošo darījumu kontrole, kā arī biedrības finansiālā stāvokļa pārbaude attiecībā uz noteikumiem atbilstošu norēķināšanos un statūtos paredzētu līdzekļu izmantošanu. Valdei jāiesniedz revidentiem nepieciešamie dokumenti un jādod vajadzīgā informācija. Revidentiem jāziņo valdei par pārbaudes rezultātiem.
(3) Juridiskajiem darījumiem starp revidentiem un valdi nepieciešams pilnsapulces apstiprinājums. Uz revidentiem attiecas 11. nodaļas 8.-10. punktos saturam atbilstoši minētie noteikumi.

16.nodaļa: ŠĶĪRĒJTIESA

(1) Visu biedrības atiecībās radušos strīdu novēršanai ir sasaucama biedrības iekšējā šķīrējtiesa. Tā ir „strīdīgu jautājumu izšķiršanas institūcija“ pēc 2002. gada Biedrību likuma un nav Šķīrējtiesa pēc Civilprocesa kodeksa 577. nodaļas sekojošiem punktiem.
(2) Šķīrējtiesa sastāv no trim biedrības štata biedriem. To izveido tādējādi, ka strīdnieku viena puse rakstiski paziņo valdei viena locekļa vārdu, kurš būs šķīrējtiesnesis. 7 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas valde pieprasa otrai strīdnieku pusei nosaukt sava izvēlētā šķīrējtiesas locekļa vārdu 14 dienu laikā. Pēc vienošanās ar valdi 7 dienu laikā nosauktie šķīrējtiesneši nākamo 14 dienu laikā izvēl trešo biedrības štata biedru par šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Vienāda balsu skaita gadījumā par kandidātiem izšķir ar lozēšanu. Šķīrējtiesas locekļi nedrīkst būt nevienā institūcijā – izņemot pilnsapulci – viņu darbības priekšmets ir strīds.
(3) Šķīrējtiesa pieņem savu lēmumu visu tās biedru klātbūtnē ar vienkāršu balsu vairākumu pēc abu pušu uzklausīšanas. Tā lemj pēc labākās sirdsapziņas. Tās lēmumi ir galīgi biedrības iekšienē.

17.nodaļa: BIEDRĪBAS DARBĪBAS BRĪVPRĀTĪGA IZBEIGŠANA

(1) Par biedrības darbības brīvprātīgu izbeigšanu var izlemt tikai pilnsapulcē un tikai ar nodoto derīgo balsu divu trešdaļu vairākumu.
(2) Šai pilnsapulcei jālemj arī – ja biedrībai pieder īpašums – par norisi. It sevišķi svarīgi tai nosaukt darbības izbeigšanas vadītāju un pieņemt lēmumu par to, kam pēc pasīvu segšanas atlikušais biedrības īpašums jānodod. Šim īpašumam, cik tas iespējams un atļauts, jānonāk kādas organizācijas īpašumā, kura darbojas ar tādu pašu vai līdzīgu mērķi kā šī biedrība, vai arī jāizlieto sociālajā palīdzībā.